เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(2560-2) Business Finance for Tourism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทบาทและเป้าหมายการจัดการทางการเงินในธุรกิจ รูปแบบของกิจการ การวิเคราะห์ งบการเงินอย่างง่าย การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ภาระผูกพัน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน มูลค่าของเงินตามเวลา เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในโครงการลงทุน และแหล่งเงินทุนของธุรกิจ