เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-425 Cooperative Education-60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) ผู้เรียนต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในตำแหน่งที่ตรงกับสาขาที่เรียน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์