เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

142-380 Creative Mobile Programming and Application

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Athitaya Nitchot

Prince of Songkla University International College

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

This module introduces students with the basics of creating both android and iOS applications using Xamarin with the reusing C# codes. The topics include the basics of the Xamarin platform, building iOS apps with C#, building android apps with C# and creating real-world apps connected to the cloud. Also the students will be taught by sharing code between platforms and integrating powerful cloud services in the applications.