เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Network (2204-2003)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย
  • เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  • ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน และกระบวนการของระบบเครือข่าย
  • ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
  • ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย