เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

รายวิชาบังคับ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560