ผู้สอน
ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Public Administration)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29335

สถานศึกษา

มหาววิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม และจริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์