homeสุขศึกษา ม.4
personperson_add
สุขศึกษา ม.4

ผู้สอน
นาย นาเบล ดือราแมง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2938

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชา สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ซึ่งโครงสร้างเนื้อหาจะเรียนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก พฤติกรรมของวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว และการการใช้ยาและสารเสพติด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)