homeสุขศึกษา ม.4
person
สุขศึกษา ม.4

ผู้สอน
นาย นาเบล ดือราแมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชา สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ซึ่งโครงสร้างเนื้อหาจะเรียนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก พฤติกรรมของวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว และการการใช้ยาและสารเสพติด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)