เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชา สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ซึ่งโครงสร้างเนื้อหาจะเรียนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก พฤติกรรมของวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว และการการใช้ยาและสารเสพติด