สุขศึกษา ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชา สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ซึ่งโครงสร้างเนื้อหาจะเรียนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก พฤติกรรมของวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว และการการใช้ยาและสารเสพติด