เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.3(ข้อสอบโอเนต ม.3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.   ถ้าเปรียบเทียบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกับร่างกายของสัตว์  นิวเคลียสของเซลล์เปรียบเหมือนกับ

     อวัยวะใดของสัตว์