เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708209 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Quality Management of Teamwork)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิคในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม