homeประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
นางสาว คอลีเยาะ บาเหะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2951

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและบุคคลใกล้ตัวที่กำหนดให้ การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ตั้งประเด็นความรู้/คำถาม กำหนดขอบเขต ตั้งสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)