เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพรรณิกา มหาสุข

โรงเรียนนาบอน

รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับ

คำอธิบายรายวิชา เอาสาระย่อยมาเขียนอธิบาย ประโยคแรกมาตราฐานและตัวบ่งชี้ ประโยคสุดท้ายฝึกปฎิบัติใช้งานได้