เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยแสดงผลข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวภา โยธาทูล

โรงเรียนบ้านคลองแคว

รู้เข้าใจเกี่ยวกับกับหน่วยแสดงผลข้อมูลและประเภทของหน่วยแสดงผลข้อมูลอย่างถูกต้องมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหน่วยการเรียนและรู้ปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์