เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

       จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.เมื่อนักเรียนได้ศึกษาการจัดการสารสนเทศจากสื่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศถูกต้องอย่างน้อย 2 ขั้นตอน (K)
          2.เมื่อนักเรียนได้ศึกษาการจัดการสารสนเทศ นักเรียนสร้างมายแมพ เรื่องการจัดการสารสนเทศได้ (K)
          3.เมื่อนักเรียนร่วมกันทำงานกลุ่ม นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ (A)

       สาระการเรียนรู้

          การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ การจัดการสารสนเทศสามารถดำเนินการได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้    

         1.การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

         2.การประมวลผลข้อมูล 

         3.การดูแลรักษาข้อมูล