ผู้สอน
ยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29561

สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

1.สาระสำคัญ

          โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของโครงงานแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฎี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม

 

2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

          มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/1 อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

          3.1 อธิบายความหมายและหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้(K)

          3.2 จำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้(K)

          3.3 เขียนหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ตนเองสนใจได้(P)

          3.4 เห็นความสำคัญของคุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์(A)

          3.5 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(A)

 

4.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          4.1 ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

          4.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยี

          4.3 ทักษะกระบวนการปฏิบัติ

          4.4 ทักษะการสื่อสาร

 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          5.1 มีวินัย

          5.2 ใฝ่เรียนรู้

          5.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

 

6.สาระการเรียนรู้

          6.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

          6.2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

          6.3 ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

 

7.หลักฐานการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

                    7.1 ใบงาน เรื่องความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

                    7.2 ใบงาน เรื่องทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์

8.กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model บูรณาการร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ FlipClassroom

  1.ก่อนเข้าชั้นเรียน

           1.1 ครูหมอบหมายให้ผู้เรียนสมัครเข้า ClassStart ที่เว็บ https://www.classstart.org และเข้าห้องเรียนออนไลน์ที่เว็บ https://www.classstart.org/cla...29572

           1.2 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ผ่านทาง ClassStart

           1.3 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา เรื่องความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ จากเอกสารการสอนใน ClassStart และสื่อมัลติมีเดียเรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

           1.4 ผู้เรียนทำใบงานที่ 1 เรื่องความหมาย และคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามคำชี้แจง ในGoogle From ตามเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด

           1.5 ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาเพิ่มเติมเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง และรวมรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อกิจกรรมในชั้นเรียน

  2.ในชั้นเรียน

           2.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม

                      2.1.1 ครูเกริ่นนำชี้แจ้งเนื้อหาที่จะสอนภายในคาบแก่นักเรียน

                      2.1.2 ครูเปิดประเด็นให้นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น

          - เคยได้ยินและรู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์หรือไม่

           2.2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่

                      2.2.1 ครูผู้สอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการรวมรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียน อธิบายให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง โดยวิธีการสุ่มเลขที่

           2.3 ขั้นศึกษาทำความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

                      2.3.1 ครูผู้สอนให้นักเรียนทำความเข้าใจกับความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา

           2.4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

                      2.4.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กัน แล้วมอบหมายใบงานที่ ๒ เรื่องทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม

           2.5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้

                      2.5.1 นักเรียนเริ่มทำใบงานที่ 2 เรื่องทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ ใน Google From

           2.6 ขั้นแสดงผลงาน

                     2.6.1 สุ่มกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นำเสนอผลใบงานที่ ๒ เรื่องทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ หน้าชั้นเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์จำนวน 10 ข้อ ใน ClassStart

           2.7 การประยุกต์ใช้ความรู้

                     2.7.1 ผู้เรียนนำความรู้ที่มีไปใช้ในผลงานชิ้นอื่น ๆ ต่อไป

3.หลังชั้นเรียน

           3.1 ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปสะท้อนความรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียนลง Word แล้วส่งไฟล์ใน ClassStart ของผู้เรียน

           3.2 ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในครั้งต่อไป

 

๙. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ใบความรู้ที่ 1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

- ใบความรู้ที่ 2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

- ใบความรู้ที่ 3 ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

- เว็บไซต์ Class start URL : https://www.classstart.org/cla...29561

- เว็บไซต์ Wix site URL : https://yupaporn9011.wixsite.c...

- เว็บไซต์ Google From

 

10.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ประเมินใบงานที่ 1

เรื่อง ความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค

ประเมินใบงานที่ 2

เรื่อง ทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 2

เรื่อง ทดลองคิดโครงงานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค

ประเมินผลการทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อ

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60

 

๑๑. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑๑.๑ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………

………………………………………………...………………………………..…………………….…...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

          ๑๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………

………………………………………………...………………………………..…………………….…...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

          ๑๑.๓ ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………

………………………………………………...………………………………..…………………….…...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............