เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และการเขียนผังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของผังงานได้ (K)
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การทำงานของโปรแกรมด้วยผังงานได้ (K)
 • ผู้เรียนสามารถสร้างผังงานได้ (K)
 • ผู้เรียนเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างของผังงานให้เหมาะสมกับการทำงานของโปรแกรมได้ (P)
 • ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิเคราะห์ผังงาน (A)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 • ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ทักษะกระบวนการปฏิบัติ
 • ทักษะการสื่อสาร

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • มุ่งมั่นในการทำงาน


สาระการเรียนรู้

 • รูปแบบโครงสร้างของผังงาน
 • หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผังงาน
 • หลักในการเขียนผังงาน

 กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงานนี้ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom) ผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa Model) โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

 • ขั้น Before Class
  • ครูมอบหมายให้ผู้เรียนสมัครใช้งาน ClassStart ที่เว็บไซต์ www.classstart.org ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เว็บไซต์ https://www.classstart.org/classes/29568
  • นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วย Google Form
  • ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เรื่องรูปแบบโครงสร้างของผังงานจากใบความรู้ เว็บไซต์ วิดีโอจาก YouTube และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ครูอัพโหลดไว้ให้ใน ClassStart
  • ผู้เรียนทำใบงานที่ 1 รูปแบบโครงสร้างของผังงานผ่าน Google Form โดยรับใบงานจาก ClassStart ที่ครูแปะลิ้งค์ไว้ให้

 • ขั้น During Class
  • ขั้นทบทวนความรู้เดิม
   • ครูเกริ่นนำชี้แจงเนื้อหาที่จะสอนในคาบแก่นักเรียน
   • ครูเปิดประเด็นพูดคุยถึงเรื่องบทเรียนที่ให้ผู้เรียนไปศึกษามาก่อน
  • ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่
   • นักเรียนเรียนรู้บทเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงานจากใบความรู้ใน ClassStart
   • นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บเพจความรู้ (WIX) เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน ที่เว็บไซต์ https://proporsecret.wixsite.com/krupornstru
  • ขั้นทำความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
   • ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการเขียนผังงานว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างของผังงานอย่างไร
  • ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกลุ่ม
   • นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกัน แล้วทำใบงานที่ 2 (งานกลุ่ม) เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์การทำงานของโปรแกรมด้วยผังงาน
  • ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้
   • ครูสุ่มนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานใบงานที่ 2 หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูจะเปิดโอกาสให้เพื่อนที่อยู่ในห้องช่วยกันวิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงความบกพร่องที่พบเห็นในงานของเพื่อนๆ
   • นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาสรุปและจัดทำแผนผังความคิด
  • ขั้นแสดงผลงาน
   • ครูสุ่มนักเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนนำผลงานแผนผังความคิด มานำเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น Plickers
  • การประยุกต์ใช้ความรู้
   • ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม และนำทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ต่อไป
 • ขั้น After Class
  • ผู้เรียนทำใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน ด้วย Google Form ที่ครูมอบหมายให้ใน ClassStart
  • ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ในคาบต่อไป


สื่อและแหล่งเรียนรู้

 • ใบความรู้เรื่องรูปแบบโครงสร้างของผังงาน
 • ใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน
 • เว็บไซต์ความรู้ WIX เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน
 • เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ Class Start
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน
 • สื่อวิดีโอจาก YouTube


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1 เรื่องรูปแบบโครงสร้างของผังงาน

เกณฑ์คะแนนประเมินแบบรูบิค

ประเมินใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน

เกณฑ์คะแนนประเมินแบบรูบิค

ประเมินแผนผังความคิด

แผนผังความคิด

เกณฑ์คะแนนประเมินแบบรูบิค

ประเมินใบงานที่ 3

ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์และการเขียนผังงาน

เกณฑ์คะแนนประเมินแบบรูบิค

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60