ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย