หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
ผู้สอน

นาย อิทธิพล พลายเปีย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
296

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มีผู้คิดค้นหลักการหรือระบบการสอนขึ้นหลายหลักการ ดังนี้

ระบบการผลิตสื่อการสอนก็มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ (กรองกาญจน์  อรุณรัตน์, 2536)

  1. การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต
  2. การดำเนินการผลิต
  3. การใช้สื่อการสอน
  4. การประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

ดังภาพประกอบ

 

 

จัดเตรียม

ทรัพยากรและ

วางแผนการผลิต

ทำการใช้สื่อการ

สอนที่ผลิตขึ้นและ

ปรับปรุงแก้ไข

ดำเนินการผลิต

สื่อการสอน

 

 

 

 

 

 

 


ภาพประกอบ   องค์ประกอบหลักของการจัดระบบการผลิตสื่อการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.