คณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนให้เด็กรู้จัก บวก  ลบ  คูณ  หาร