เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง My Body

เกี่ยวกับชั้นเรียน

My Body


คำศัพท์ (Vocabulary)

head  อ่านว่า เฮด  แปลว่า  ศีรษะ

shoulder อ่านว่า โชวเดอร์  แปลว่า ไหล่

knee อ่านว่า นี  แปลว่า หัวเข่า

toe  อ่านว่า โท  แปลว่า  นิ้วเท้า

eye  อ่านว่า อาย แปลว่า ตา   

ear  อ่านว่า เอียร์   แปลว่า หู

mouth อ่านว่า เม้าท์  แปลว่า  ปาก

nose  อ่านว่า โนส  แปลว่า  จมูก    

ถ้าอวัยวะอันไหนมีมากกว่า 1 อัน ต้องเติม ข้างหลัง เช่น  eyes , ears, toes เป็นต้น

โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar)

What is this?  

เป็นประโยคคำถาม แปลว่า  นี่คืออะไร?

It  is a/an  head, eye, ear, nose.  

คำตอบว่า มันคือ หัว , มันคือ ตา , มันคือ หู  เป็นต้น