เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบหายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การหายใจของคน

การหายใจของคนประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 

1. การหายใจภายนอก (external respiration) เป็นการนำอากาศเข้าสู่ปอด การแลกเปลี่ยนแก๊ส ระหว่างปอดกับเลือด 

2. การหายใจภายใน (internal respiration) การขนส่งแก๊สจากเลือดไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำ ให้ได้พลังงานในรูปของความร้อนทำให้ร่างกายอบอุ่นและ ATP ที่นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ซึ่งเป็น จุดประสงค์สำคัญที่สุดของการหายใจ