ปวส 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง