เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาศสุภา ชุมพล

โรงเรียนไชยาวิทยา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา  วิเคราะห์  โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ    การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม      ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา   การจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ   การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน   ผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี    ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต   ไขมันและน้ำมัน   โปรตีนและกรดนิวคลีอิค  เอนไซม์และฮอร์โมน    กระบวนการเกิดปิโตรเลียม   กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ    การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์   ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   การเกิดพอลิเมอร์  และสมบัติของ    พอลิเมอร์    การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์    รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล   บันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม