สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4
ผู้สอน

นายสมดี เคี่ยนบุ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29848

สถานศึกษา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ31101  วิชาพื้นฐาน            จำนวน 1 หน่วยการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560        จำนวน 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน 
       ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิตค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
         วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา  
ใช้ความสามารถของตน    เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคมเล่นกีฬากีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่  ได้   แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และใช้ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬาโดยใช้กระบวนความคิด การปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การสื่อสารการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้ 
ตัวชี้วัด
พ1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
พ2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
พ3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2    ม.4/3      ม.4-6/4
พ3.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4 
จำนวน 12 ตัวชี้วัด
 ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.