เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66451159 Research Methodology in Accounting

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักพื้นฐานการวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัย การวิจัยทางการบัญชี รูปแบบงานวิจัยทางการบัญชี คำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย วรรณคดีปริทัศน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลการวิจัย

         Research fundamental, research ethics, accounting research fundamental, accounting research types, research questions, research objectives, hypotheses formulation, literature review, population and samples, data collection, variable measurement, data analysis, hypothesis testing, research summary and discussion, and research presentation