เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ( K )

2. นักเรียนสามารถอธิบายเครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ได้( P )  

3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ชื่นชอบ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทางการเรียน (A)