มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี