มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี