เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินเพื่อชีวติ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างชุดวิชา 
 
 
สาระการเรียนรู้  สาระการพัฒนาสังคม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนังถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ อาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  - อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนบัญชีเงินฝาก ประเภท ต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  - ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากได้ - ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมาก าหนดเป้าหมายมาออกแบบวางแผน การเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม - มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย จัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ตระหนักถึง สิทธิและหน้าที่ทางการเงิน 
 
สาระส าคัญ  เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้ ส าหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้น “เงิน” ยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพ สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การท าธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทาง อินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงิน เพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงิน ออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

 
 
ชุดการเงินเพื่อชีวิต 2  l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทาง การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
ขอบข่ายเนื้อหา  หน่วยการเรียนรู้ที่  1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน 2. การวางแผนการเงิน 3. สินเชื่อ 4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 5. ภัยทางการเงิน 
 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 1. ชุดวิชา 2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุมวิชา 3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมเรียนรู้   1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม   2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย   3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม   4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม