การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส 3204-2005 (1/2561)
ผู้สอน

อัซมัน ดรอแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส 3204-2005 (1/2561)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30023

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (2-2-3) (Website Design and Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์
  3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.