การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่ 3.)
ผู้สอน

Chanachai Mulee

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่ 3.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30085

สถานศึกษา
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชา     คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้                                                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ คิดส์โปรแกรมเมอร์

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน

        ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 ตัวชี้วัด        

         ง.๓.๑ ม.๓/๑  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับ คำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข  การควบคุมโปรแกรม   คำสั่งแสดงผล  และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ เช่น การเขียนสคริปต์ จาวาสคริปต์ แฟลช            

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด        

          ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ำ และภาษาระดับสูง ภาษาเครื่องประกอบด้วยตัวเลขที่เป็นรหัส ซึ่งใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ ภาษาระดับต่ำมีการใช้ตัวอักษรเป็นรหัส ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่ใช้อักษรภาษาอังกฤษที่แปลง่ายและเข้าใจได้เร็ว เช่น ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาจาวา ภาษาซี     โปรแกรมแปลภาษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คอมไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ ระบบติดต่อ ใช้งานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิมพ์คำสั่งเข้าไปทีละบรรทัดกลุ่มเลือกรายการเมนูและกลุ่มเลือกรูป

จุดประสงค์การเรียนรู้     

     1.อธิบายความหมายและลักษณะของประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ (K)

     2.เห็นประโยชน์ของภาษาคอมพิวเตอร์และนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน (A)

     3.มีทักษะในการใช้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ (P).

 

 หลักฐานการเรียนรู้

  • 1.แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
  • 2.ใบงานการฝึกปฏิบัติ
  • 3. แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
  • 4.ใบความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์

 

 วิธีการ/เทคนิคกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

  • กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA  MODEL)

 

สื่อการเรียนรู้ 

1.ใบความรู้ที่ 2 .ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์ 

2.ใบงานที่ 2.     ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

ด้านความรู้ (K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (span>)

1.สังเกตจากการยกตัวอย่างประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์

2.ตรวจแผนผังกระบวนการ ทำงานของประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์

3.ตรวจการทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน (Pre-test)

1.สังเกตความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม

2.สังเกตความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรม

1.สังเกตจากการยกตัวอย่างประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์

2.สังเกตพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลและนำเสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.