ประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ภูมิพัฒน์ ยอดใจ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

เป็นชั้นเรียนที่กำลังทดลองใช้ครั้งงแรก