ประถมศึกษาปีที่ 5

ภูมิพัฒน์ ยอดใจ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่กำลังทดลองใช้ครั้งงแรก