homeอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
person
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
ผศ. สหชาติ สรรพคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3012

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับสำหรับผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่ลง่ทะเบียนเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)