เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-4-2-12-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นัฐวุฒิ ด้วงสงกา

โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม