เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ภาคสมทบ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ระับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ