เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ขั้นตอนการเขียนโครงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตรฐาน

        ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด 

          ง 3.1 ม.3/3 หลักการทําโครงงานเป็นการพัฒนาผลงาน ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ดําเนินการ พัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด        

          โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงงานนั้นๆ การคัดเลือกโครงงานที่สนใจจะทำ ควรเป็นไปตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตัวผู้เรียนเอง การสำรวจและการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน เป็นขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

จุดประสงค์การเรียนรู้           

          1.อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานได้ (K)

          2.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ (P)

          3.มีระเบียบในการจัดทำโครงงาน (A)

หลักฐานการเรียนรู้

          1.แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

          2.ใบงานการฝึกปฏิบัติ

          3.แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

          4.ใบความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์

          5.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิธีการ/เทคนิคกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA  MODEL)

         ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม

         ขั้นที่  2  การแสวงหาความรู้ใหม่

         ขั้นที่  3  การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

         ขั้นที่  4   การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

         ขั้นที่  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู้

         ขั้นที่  6   การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน

         ขั้นที่  7   การประยุกต์ใช้ความรู้

สื่อการเรียนรู้

         - ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน