ม.5.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนม5.1ที่เรียนวิชา ค32201