เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๐ หมู่ ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัสและชื่อวิชา

๑๕๔๓๒๐๖ การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Communicative Thai Language through Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดมุ่งหมายรายวิชา

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือพัฒนาหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน

นายสินทรัพย์ ยืนยาว

([email protected])