ม.2/2

เพ็ญนภา ปรีดา

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สารเสพติด