homeทฤษฎีองค์ความรู้ขั้นสูง ม.6
personperson_add
ทฤษฎีองค์ความรู้ขั้นสูง ม.6

ผู้สอน
นางสาว วีรวรรณ มีมั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทฤษฎีองค์ความรู้ขั้นสูง ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3032

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค 33205              รายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้ขั้นสูง 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                          เวลา  20  ชั่วโมง / ภาค

จำนวน  0.5  หน่วยกิต                          ภาคเรียนที่  1

               ............................................................................................................................................

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษา  สังเกต  สำรวจ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ระดมสมอง  สนทนาโต้ตอบ  อภิปรายซักถาม  ฝึกฝนปฏิบัติ  ให้เหตุผล  ฯลฯ  ในประเด็นความรู้ต่างๆ(Knowledge  Issues) องค์ความรู้  (Body of Knowledge )  ทฤษฎีความรู้  (Theory  of  knowledge)  เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  1  เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  เข้าใจบริบทในสังคม  จำแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสม  และเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม  ไม่สมเหตุสมผล  วิเคราะห์และให้เหตุผล  ความอคติ  ความลำเอียง  เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  เขียนความเรียงขั้นสูงและพูดนำเสนอแนวความคิด  การให้เหตุผลในลักษณะของรูปแบบตามระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น

                โดยใช้ทักษะ  กระบวนการ  การแก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา  การสรุปผล  การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   การให้เหตุผล  การฝึกปฏิบัติ  การบูรณาการ  การสนทนาโต้ตอบ(Discuss) และอภิปรายซักถาม (Debate) โดยไม่มีการตัดสินถูก (Right) หรือผิด (Wrong) ในข้อคิดเห็นแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลขัดแย้งหรือเห็นด้วยอย่างมีคุณภาพ (Quality of  justification and a  balance approach to the knowledge claim in question) มีทักษะในการนำเสนอแนวคิด/องค์ความรู้ 

                เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รู้รักสามัคคี

 

ผลการเรียนรู้

                1.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์

2.  วิเคราะห์และจำแนกการให้เหตุผลดี  ไม่ดี  ไม่เหมาะสม

3.  วิเคราะห์และให้เหตุผล  ความอคติ  ความลำเอียง  เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่างๆ

4.  เขียนความเรียงขั้นสูง (Tok  Essay)  เกี่ยวกับประเด็นความรู้

5.  พูดนำเสนอเนื้อเรื่องของความเรียง(Tok  Presentation)

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)