เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1/2561 ปวช.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 2105-2117

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจระบบงานบริการการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  2. มีทักษะในการตรวจซ่อม การดัดแปลง การบำรุงรักษา การเขียนบันทึกช่างซ่อม การเขียนคู่มือซ่อมอุปกรณ์ และวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  2. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  3. ประเมินราคางานบริการอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การรับงานส่งงาน การประมาณราคา การอ่านคู่มือการซ่อมเทคนิคการตรวจซ่อม การแก้ไขดัดแปลง การเขียนบันทึกช่างซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การถอด ซ่อม ประกอบ บำรุงรักษาและการปรับแต่งตามข้อกำหนด