เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมและความปลอดภัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐชยานี ศรีแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลสารสนเทศ และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากเพียงใด หากพิจารณาอีกด้านหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นภัยได้เช่นกัน หากผู้ใช้ไม่ระมัดระวังหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

          ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกัน จึงมีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ