เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

088 700 : Foundation of Curriculum and Instructional Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  อิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมความเสมอภาคในการเรียนรู้  การนำหลักสูตรไปใช้  อิทธิพลที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู และ การพัฒนาวิชาชีพครู