ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย ครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555