เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมEXCEL เพื่อสถิติวิจัยเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้โปรแกรมEXCEL เพื่อสถิติวิจัยเบื้องต้น

 เป็นการนำเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย