ผู้สอน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

460-311 Management Accounting Sec.01 ( 1/2555 )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3046

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

-  ฟังบรรยาย / จด Short Notes

-  ทำแบบฝึกหัด / รายงานกลุ่ม

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

- สอบกลางภาคการศึกษา

- สอบปลายภาคการศึกษา