เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและทำความเข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงสามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อนำมาพัฒนางานได้