home ม.๒/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ
person
ม.๒/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.๒/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3052

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ติดต่อสื่อสาร เรียนออนไลน์ ทั้งไทย อังกฤษ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร มีคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)