ม.๒/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ติดต่อสื่อสาร เรียนออนไลน์ ทั้งไทย อังกฤษ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร มีคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมครับ