เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พฤติกรรมผู้บริโภค 3542106 (1-61) 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด รวมทั้งจริยธรรมของนักการตลาด