เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3644907 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบญั ชีและมาตรฐานการบญั ชีไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานด้านการบญั ชีการเงินส าหรับองคก์ รประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาบทความ เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องท้งัในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจตลอดจนปัญหาด้านการบญั ชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ