เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3623102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อุปสรรคของการดำเนินงาน และการจัดการปัญหาในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่