ผู้สอน
ยุวดี เพ็ชรสงคราม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3623102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30538

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อุปสรรคของการดำเนินงาน และการจัดการปัญหาในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่