เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001107 แคลคูลัสและเรขาคณิตศาสตร์วิเคาระห์(ุเสาร์-บ่าย-S-2561-กศ.บป.)​​

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงวงกลมและภาคตัดกรวยลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัล